top of page
Toddler spelen

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Met ons beleid ‘veiligheid en gezondheid’ maken we inzichtelijk hoe wij bij onze gastouderlocaties te werk gaan om dit beleid uit te voeren. We willen natuurlijk dat zowel de kinderen als onze gastouders in een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel-, leer- en leefomgeving verblijven, waarbij kinderen beschermd worden tegen mogelijke risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan bestaat uit diverse thema’s, welke op locatie met regelmaat besproken worden met onze gastouders. Bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of verandering van inrichting, wordt er een nieuwe risico-inventarisatie en evaluatie gemaakt (de zogeheten RI&E).

Veiligheid en Gezondheid

Onze gastouders leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

 

Doel van het beleid Veiligheid en Gezondheid

Het doel is om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart te brengen (inventarisatie) en daarop acties aan te dragen om deze risico’s te verkleinen (evalueren). Deze acties verwerken we in een actieplan, met daarbij vermeld binnen welke termijn dit opgelost dient te zijn. Ons gastouderbureau komt dit na verloop van tijd weer controleren. Dit alles met als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Jaarlijks voeren we de risico-inventarisatie en evaluatie uit op locatie bij de gastouder. Aan de hand van deze inventarisatie brengen we de risico’s op deze locatie in kaart. 

 

EHBO

Alle gastouders zijn verplicht om in het bezit te zijn van een geldig certificaat EHBO voor gastouders of EHBO bij baby’s en kinderen. Onze gastouders doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt. Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarom is het van groot belang dat onze gastouder weten hoe men dient te handelen en eerste hulp kan verlenen.

 

Calamiteiten

In het calamiteitenplan van onze gastouders staat beschreven hoe zij omgaan met calamiteiten en welke stappen ondernomen moeten worden bij een brand en/of calamiteit. Het calamiteitenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en besproken met onze gastouders tijdens het RI&E-bezoek.  

 

Achterwachtregeling

Bij gastouders wordt de achterwachtregeling toegepast. Dit betekent dat in geval van calamiteiten de achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.

 

Vermoedens kindermishandeling en huiselijk geweld

Al onze gastouders zijn op de hoogte van de Meldcode Kindermishandeling. Deze meldcode wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht. 

 

Gezondheid

Elk kind is wel eens ziek, dat hoort nu eenmaal bij het opgroeien. Onze gastouders zijn echter niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Zieke kinderen hebben extra aandacht, rust en verzorging nodig die onze gastouder vaak niet kan bieden doordat er nog andere kinderen in de opvang zijn. Verder kan het zijn dat er infectiegevaar of besmettingsgevaar is voor de andere kinderen en onze gastouder. Bij de beslissing of een kind de opvang kan bezoeken zijn twee aspecten bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind en de gezondheid van de andere kinderen van de groep. Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt zal zich niet prettig voelen in de opvanggroep. Heeft het kind behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht dan kan het kind het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Onze gastouder kan zelf beslissen of het in de opvang kan blijven, of dat de ouders gewaarschuwd moeten worden, of dat er misschien zelfs direct een arts ingeschakeld moet worden.

 

Infectieziekten / inenting

Bij enkele besmettelijke ziekten – die ernstig kunnen verlopen – mag het zieke kind niet naar de kinderopvang komen, omdat het risico voor de andere kinderen en onze gastouder om ook besmet te worden te groot is. In twijfelgevallen wordt overleg gepleegd met de GGD. Voor wat betreft het Coronavirus is er de zogeheten beslisboom.

 

Medicatie

Kinderen die medicatie voorgeschreven krijgen kunnen dit in principe ook op locatie gebruiken, mits tussen ouders en onze gastouder een schriftelijke afspraak gemaakt wordt wat betreft de dosering en gebruik. Met ouders wordt vooraf aan de plaatsing een gesprek gevoerd over eventuele extra zorg en/of medische handelingen die uitgevoerd moeten worden. Deze medische handeling wordt schriftelijk vastgelegd.

 

Hygiëne

Bij onze gastouder moet het in alle opzichten een schone en veilige omgeving zijn. Het is daarom ook noodzakelijk om ruimschoots aandacht te besteden aan de hygiëne bij onze gastouders.

 

GGD rapportage

De GGD bezoekt zowel Gastouderbureau 4 Happy Kids als de locaties van onze gastouders. Zodra de GGD de gastouderlocatie of ons heeft bezocht volgt een GGD rapport met daarin de bevindingen, de verbeterpunten en acties. Deze rapporten zijn altijd in te zien op onze website of bij ons aan te vragen.


Klachten

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een ouder of gastouder een klacht heeft. Zie ons klachtenreglement, deze staat beschreven op onze website onder ‘Informatie’ of kunt u lezen via klacht melden.

bottom of page