top of page
Schilderles

Privacyverklaring AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Gastouderbureau 4 Happy Kids doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 4 Happy Kids houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Dit houdt in dat wij:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze


 

Tevens heeft gastouderbureau 4 Happy Kids haar gastouders erop gewezen zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens van kinderen en ouders. De gastouders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding hiervan.

 

Gastouderbureau 4 Happy Kids werkt met het softwareprogramma Portabase van Atane Software B.V. Hierin worden uw persoonsgegevens veilig verwerkt en opgeslagen. Portabase en gastouderbureau 4 Happy Kids hebben een verwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gastouderbureau 4 Happy Kids verwerkt persoonsgegevens van ouder(s), kind(eren) en gastouders. Dit doen wij, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens zijn o.a. nodig om overeenkomsten/verklaringen voor gastouderopvang op te stellen, nieuwsbrieven, facturen of andere post/mail naar u te sturen. 
 

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummers, zowel vaste- als mobiele nummers

 • E-mailadres

 • Burgerservicenummer

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens of informatie die u actief verstrekt in correspondentie, tijdens gesprekken en/of telefonisch om de opvang te realiseren, denk aan de locatie van de opvang, de school/peuterspeelzaal waar kinderen naar toe gaan, persoonlijke en/of omstandigheden in het gezin, ideeën omtrent de opvoeding,

 

Van gastouders verwerken wij ook:

 • een lijst met kwaliteitscriteria, dit betreft a. de gezinssamenstelling en gezinssituatie, motivatie om gastouder te willen worden/zijn, wat de gastouder belangrijk vindt in de opvoeding van de kinderen, hoe zij zichzelf omschrijft in de omgang met kinderen

 • benodigde documenten voor registratie in het LRK en voor het behouden van deze registratie, denk hierbij aan diploma’s, id/paspoort, VOG van gastouder en alle volwassen huisgenoten,

 • gegevens verzekering AVP en auto/inzittenden

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderbureau 4 Happy Kids verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of kinderen:

 • godsdienst of levensovertuiging

 • gezondheid, eventueel medicijngebruik

 • gegevens van personen jonger dan 16 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4happykids.nldan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gastouderbureau 4 Happy Kids verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • om opvang te kunnen bieden zoals afgesproken en wettelijk verplicht is

 • administratieve doeleinden

 • het afhandelen van uw (uit)betaling

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere berichtgeving

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en deze op correcte wijze aan u te kunnen leveren

 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten

 • Gastouderbureau 4 Happy Kids verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die de Belastingdienst van ons nodig


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderbureau 4 Happy Kids verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gastouderbureau 4 Happy Kids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard door Gastouderbureau 4 Happy Kids?

 • Gastouderbureau 4 Happy Kids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Na ontstaan en beëindiging van een overeenkomst hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de financiële gegevens en 5 jaar voor de overige gegevens.

 • Is er na het verstrekken van persoonsgegevens geen overeenkomst tot stand gekomen, dan worden de gegevens binnen een half jaar vernietigd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, indien wettelijk mogelijk. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gastouderbureau 4 Happy Kids en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@4happykids.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouderbureau 4 Happy Kids wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gastouderbureau 4 Happy Kids gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van

de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Rick Sluijter verzorgt de hosting van de website van Gastouderbureau 4 Happy Kids.  Rick Sluijter en 4 Happy Kids hebben een verwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastouderbureau 4 Happy Kids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per mail info@4happykids.nl of telefonisch 035-2057385.

bottom of page