top of page
logo_app_meldcode KM.png


Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang
 

Wat doe je wanneer je je zorgen maakt om je opvangkind als je signalen krijgt dat het niet altijd de juiste verzorging en aandacht krijgt? Of wanneer je vermoedt dat er sprake is van onveiligheid thuis? Dat is een lastige situatie, waar je als professional zorgvuldig mee om wil gaan. Om je hiermee te helpen, kent de kinderopvang de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Afwegingskader meldcode
Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij het beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

Meldplicht
In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Protocol en meldcode stap voor stap

In het protocol schrijft de meldcode schrijft stap voor stap voor welke acties pedagogische medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling vermoeden. 
 

​Het stappenplan binnen de Meldcode bevat vijf stappen:
 

  • Signalen in kaart brengen.

  • Veilig Thuis wordt geraadpleegd voor advies.

  • Gesprek met ouders

  • Wegen van geweld en/of kindermishandeling.

  • Beslissen met Veilig Thuis.
     

Via onderstaande link kunt u de handleiding downloaden.

bottom of page